Obavijest o zaštiti privatnosti

OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

sastavljena prema čl. 13. Uredbe EU br. 679/2016 („GDPR”)

 

FASSA S.r.l., sa sjedištem na adresi Spresiano (TV), via Lazzaris, 3, Italija, e-pošta data.protection@fassabortolo.com;

i

FASSA DOO sa sjedištem na adresi Jadranska ulica 6 a, Obrovac (Hrvatska), upisana u Registar poslovnih subjekata Trgovačkog suda u Zadru, pod MBS 110000149, OIB 87872797028 obvezuje se štititi osobne podatke korisnika (u daljnjem tekstu „Korisnik” ili u množini „Korisnici”) mrežnog mjesta https://www.fassabortolo.hr/hr, kao voditelj obrade podataka, dužno je, u skladu s člankom 13. Uredbe EU br. 679/2016 (u daljnjem tekstu „GDPR”), da bi se Korisniku pružile neke informacije u vezi s obradom osobnih podataka. 

Ova obavijest o zaštiti privatnosti ne odnosi se na druga mrežna mjesta u vlasništvu trećih strana kojima se može pristupiti putem poveznica na ovom mrežnom mjestu. Pročitajte obavijesti o zaštiti privatnosti tih mrežnih mjesta trećih strana u vezi s obradom osobnih podataka koju provode.

KOJI SE OSOBNI PODACI MOGU OBRAĐIVATI

Sljedeće vrste podataka o Korisniku mogu se obrađivati putem ovog mrežnog mjesta (u daljnjem tekstu, zajednički, također „osobni podaci”).

 

A) Navigacijski podaci i kolačići

Informatički sustavi i softverski postupci predviđeni u svrhu funkcioniranja ovog mrežnog mjesta prikupljaju tijekom svog normalnog rada neke osobne podatke čiji se prijenos podrazumijeva u upotrebi komunikacijskih protokola na internetu. Riječ je o informacijama koje se ne prikupljaju da bi se povezale s identificiranim ispitanicima, nego bi one zbog svoje same prirode, tijekom obrade i povezivanja s podacima koje zadržavaju treće strane, mogle omogućiti identificiranje Korisnikā. U toj kategoriji podataka obuhvaćene su adrese IP-a računala putem kojih se Korisnici povezuju na ovo mrežno mjesto, adrese zatraženih resursa u obliku znakova URI (Uniform Resource Identifier), vrijeme upita, način na koji se upit šalje poslužitelju, dimenzija datoteke koja je primljena kao odgovor, brojčani kôd koji označava stanje danog odgovora poslužitelja (uspješan, pogreška, itd.) i drugi parametri koji se odnose na operativni sustav koji se upotrebljava. Ti se podaci upotrebljavaju samo u svrhu prikupljanja anonimnih statističkih informacija o upotrebi ovog mrežnog mjesta i u svrhu kontroliranja njegova pravilnog funkcioniranja i brišu se odmah nakon obrade. Podaci bi se mogli upotrebljavati za utvrđivanje odgovornosti u slučaju eventualnih računalnih kaznenih djela protiv ovog mrežnog mjesta.

Osim toga, ovo mrežno mjesto koristi se kolačićima u skladu s našim pravilnikom o kolačićima.

B) Osobni podaci koje Korisnik pruža dobrovoljno

Društvo obrađuje neke osobne podatke koje Korisnici mogu dobrovoljno pružiti:

  1. za zahtjev za registraciju u rezerviranom području na ovom mrežnom mjestu (ime, prezime, telefonski broj, adresa e-pošte, zanimanje, pokrajina tvrtke/ureda, grad tvrtke/ureda – obvezna polja – naziv tvrtke, uloga u tvrtki – neobvezna polja);
  2. za prijavu, u sklopu jedinice FassAcademy, na mrežne seminare (ime, prezime, tvrtka, adresa prebivališta/boravišta, grad, poštanski broj, pokrajina, telefonski broj, zanimanje, adresa e-pošte);
  3. za preuzimanje tehničkih listova, izjava o svojstvima, sigurnosnih listova i certifikatā proizvoda u odgovarajućem odjeljku na ovom mrežnom mjestu (adresa e-pošte);
  4. za traženje informacija i tehničke pomoći u namjenskom području na ovom mrežnom mjestu (ime, prezime, zanimanje, mjesto intervencije, tvrtka, adresa, pokrajina, poštanski broj, grad, država, telefonski broj, adresa e-pošte, predmet zahtjeva – obvezna polja – faks, mrežno mjesto – neobvezna polja).

ili osobne podatke koji se mogu poslati Društvu elektroničkom poštom ili na bilo koji drugi način upotrebom podataka za kontakt navedenih na ovom mrežnom mjestu.

U KOJE SE SVRHE MOGU UPOTREBLJAVATI OSOBNI PODACI

A) Upravljanje rezerviranim područjem Korisnika na ovom mrežnom mjestu.

Društvo može obrađivati Korisnikove osobne podatke u svrhu (a) odgovora na zahtjev za registraciju u rezerviranom području na ovom mrežnom mjestu, (b) dopuštanja Korisniku da gleda snimke održavanja obuke koje organizira voditelj obrade, preuzima brošure i tehničko-informativni materijal, (c) provođenja aktivnosti koje prethode upravljanju rezerviranim područjem korisnika i koje se odvijaju nakon toga.

Preduvjet za obradu: ispunjenje ugovorne obveze ili izvršenje predugovornih mjera. Navođenje osobnih podataka obvezno je; u suprotnom, neće biti moguće dovršiti registraciju u rezerviranom području Korisnika niti pristupiti odgovarajućim uslugama.

 

 

B) Upravljanje zahtjevima za informacijama i tehničkom pomoći koje je Korisnik poslao putem odgovarajućeg odjeljka na ovom mrežnom mjestu.

Društvo može obrađivati Korisnikove osobne podatke u svrhu izvršenja ugovora ili predugovornih mjera, upravljanja zahtjevima za informacijama i tehničkom pomoći poslanih putem odgovarajućeg odjeljka na ovom mrežnom mjestu te odgovaranja na te zahtjeve.

Preduvjet za obradu: ispunjenje ugovorne obveze ili izvršenje predugovornih mjera. Navođenje osobnih podataka obvezno je; u suprotnom, Društvo neće moći odgovoriti na Korisnikove zahtjeve niti izvršiti ugovor ili ugovorne mjere koje treba poduzeti na Korisnikov zahtjev.

 

C) Upravljanje Korisnikovom prijavom na radno mjesto koju je on poslao putem odjeljka „Radite s nama”.

Društvo može obrađivati Korisnikove osobne podatke da bi upravljalo spontanom prijavom na radno mjesto koju je on poslao putem odjeljka „Radite s nama” na ovom mrežnom mjestu.

 

D) Slanje promidžbenih priopćenja e-poštom.

Društvo može obrađivati osobne podatke u marketinške svrhe za promicanje promidžbenih inicijativa i događaja također putem automatiziranih načina kontakta (na primjer, adresom e-pošte).

Preduvjet za obradu: korisnikova privola, u skladu s čl. 6., st. 1., pod a) GDPR-a, koja se može povući u bilo kojem trenutku upotrebom gumba odjava u promidžbenim priopćenjima poslanim putem e-pošte te upotrebom podataka za kontakt, navedenih u nastavku, u odjeljku „Kontakti”. Ako Korisnik ne da privolu, nema nikakvih posljedica, osim što za njega nije moguće primati promidžbena priopćenja.

 

E) Slanje priopćenjā za promidžbu proizvoda i usluga sličnih onima obuhvaćenim prethodnom kupnjom, u skladu s i unutar ograničenja dopuštenih čl. 130. stavkom 4. Kodeksa o zaštiti privatnosti.

Društvo

Preduvjet za obradu: legitimni interes Društva u skladu s čl. 6., st. 1., pod f) GDPR-a za održavanje učinkovitog ugovornog odnosa s Korisnikom. Korisnik se može usprotiviti u bilo kojem trenutku upotrebom gumba odjava u promidžbenim priopćenjima poslanim putem e-pošte te upotrebom podataka za kontakt, navedenih u nastavku, u odjeljku „Kontakti”.

 

F) Priopćavanje osobnih podataka trećim stranama za marketinške aktivnosti.

Društvo može obrađivati Korisnikove osobne podatke priopćavajući ih trećim stranama kao što su klijenti tog istog društva za njihove marketinške aktivnosti.

Preduvjet za obradu: vaša privola, u skladu s čl. 6., st. 1., pod. a), GDPR-a, koja se može povući u bilo kojem trenutku upotrebom podataka za kontakt, navedenih u nastavku, u odjeljku „Kontakti”. Ako Korisnik ne da privolu, to nema nikakvih posljedica osim što Korisnikove osobne podatke nije moguće priopćiti trećim stranama za njihove marketinške aktivnosti.

 

G) Svrhe povezane s obvezama utvrđenim zakonima, propisima ili zakonodavstvom zajednice, odredbama/zahtjevima ovlaštenih tijela ovlaštenih zakonom i/ili nadzornih i kontrolnih tijela.

Društvo može obrađivati Korisnikove osobne podatke radi ispunjavanja svojih obveza.

Preduvjet za obradu: ispunjenje zakonske obveze, u skladu s čl. 6., st. 1., pod c) GDPR-a. Pružanje osobnih podataka u tu svrhu obvezno je zato što u suprotnom Društvo neće moći ispuniti konkretne zakonske obveze.

 

H) Obrana pravā u sudskim, upravnim ili izvansudskim postupcima, te u kontekstu sporova nastalih u vezi s ponuđenim uslugama/aktivnostima.

Društvo može obrađivati osobne podatke da bi branilo svoja prava ili djelovalo, čak i podnijelo zahtjeve protiv Korisnika ili trećih strana.

Preduvjet za obradu: legitiman interes Društva za zaštitu vlastitih prava, u skladu s čl. 6., st. 1., pod f), GDPR-a. U tom slučaju nije potrebno novo i posebno pružanje podataka jer će Društvo slijediti tu dodatnu svrhu, gdje je to potrebno, obradom podataka prikupljenih u gore navedene svrhe, koje se smatraju kompatibilnima s ovom dodatnom svrhom (također zbog konteksta u kojem su podaci prikupljeni, prirode samih podataka i odgovarajućih jamstava za njihovu obradu, te veze između gore navedenih svrha i ove dodatne svrhe).

 

KAKO ČUVAMO SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA I GDJE

Društvo poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere da bi zajamčilo zaštitu, sigurnost, cjelovitost i dostupnost osobnih podataka Korisnikā. Odgovarajuće sigurnosne mjere usmjerene su na sprječavanje neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjenjivanja ili uništavanja osobnih podataka.

 

Svi osobni podaci pohranjuju se na računalnim uređajima koje štiti Društvo ili uređajima naših dobavljača i dostupni su i upotrebljivi u skladu s našim sigurnosnim standardima i pravilnicima o sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima za naše dobavljače).

 

Za obavljanje nekih od aktivnosti obrade Korisnikovih osobnih podataka Društvo ih priopćava vanjskim subjektima koji se nalaze u zemljama koje ne pripadaju Europskoj uniji (EU) ili Europskom gospodarskom prostoru (EGP) (u daljnjem tekstu „treće zemlje”).

Zakonitost je tog prijenosa, u svakom slučaju, zajamčena pomoću alata predviđenih Poglavljem V. GDPR-a.

Ti će vanjski subjekti obrađivati osobne podatke kao neovisni voditelji obrade podataka ili kao izvršitelji obrade podataka, pri čemu ih je propisno imenovalo Društvo u skladu sa zakonima o zaštiti osobnih podataka (ovisno o ulozi koju imaju u vezi s obradom).

Možete pisati Društvu u bilo kojem trenutku služeći se podacima za kontakt navedenim u nastavku te pitati tko su subjekti kojima se prenose osobni podaci i dobiti primjerak jamstava usvojenih za prijenos.

 

KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili za bilo koju drugu legitimnu srodnu svrhu. Stoga, ako se osobni podaci obrađuju u dvije različite svrhe, čuvat ćemo te podatke do prestanka svrhe s dužim rokom. U svakom slučaju, više nećemo obrađivati osobne podatke u onu svrhu čije je razdoblje čuvanja isteklo.

 

Osobni podaci koji više nisu potrebni ili za koje više ne postoji zakonski preduvjet čuvanja, uništavaju se na siguran način.

 

Portal ne zadržava podatke o navigaciji, osim za eventualne potrebe utvrđivanja kaznenih djela koje provodi pravosudno tijelo.

 

Podaci koji se obrađuju radi ispunjenja ugovornih obveza vezanih uz upravljanje Korisnikovim rezerviranim prostorom mogu se čuvati za cijelo vrijeme trajanja ugovora, a u svakom slučaju najkasnije sljedećih 10 godina, uz poštovanje zakonom propisanih rokova zastare.

 

Podaci koji se obrađuju za ispunjenje ugovornih obveza vezanih uz upravljanje zahtjevima za informacijama i tehničkom pomoći koje je poslao Korisnik mogu se čuvati šest (6) mjeseci od dana odgovora Korisniku.

 

Podaci koji se obrađuju u svrhu slanja promidžbenih priopćenja putem e-pošte mogu se čuvati 24 mjeseca od datuma kad smo dobili vašu zadnju privolu za tu svrhu.

 

Podaci koji se obrađuju u svrhe tzv. soft spama mogu se čuvati dok se Korisnik ne usprotivi.

 

Podaci koji se obrađuju u svrhu komunikacije s trećim stranama u njihove marketinške svrhe mogu se čuvati 24 mjeseca od datuma kad smo dobili vašu zadnju privolu za tu svrhu.

 

U slučaju da je potrebno obraditi podatke u pravosudne svrhe, oni će se čuvati za vrijeme u kojem se mogu podnijeti eventualni zahtjevi prema zakonu.

 

TKO MOŽE PRISTUPITI OSOBNIM PODACIMA

Korisnikovim osobnim podacima mogu pristupiti propisno ovlašteni zaposlenici Društva te eventualno vanjski dobavljači (uključujući konzultante), imenovani, prema potrebi, izvršiteljima obrade podataka.

 

Društvu se možete obratiti putem podataka za kontakt navedenih u odjeljku „Kontakti” ako želite zatražiti uvid u popis izvršitelja obrade podataka i drugih subjekata kojima se podaci priopćavaju.

 

PRAVA U VEZI SA ZAŠTITOM OSOBNIH PODATAKA

Svaki korisnik ima pravo ishoditi od Društva, ovisno o postojanju pravne pretpostavke na kojoj se temelji zahtjev:

  1. pristup osobnim podacima koji se na njega odnose, u skladu s čl. 15. GDPR-a;
  2. brisanje osobnih podataka, u skladu s čl. 17. GDPR-a;
  3. ispravak osobnih podataka koje drži Društvo u vezi s Korisnicima, u skladu s čl. 16. GDPR-a;
  4. povlačenje privole u slučajevima kad se obrada temelji na privoli, u skladu s čl. 7. GDPR-a;
  5. ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na Korisnike, u skladu s čl. 21. GDPR-a;
  6. kopiju osobnih podataka koje su Korisnici dali Društvu, u strukturiranom formatu, uobičajeno upotrebljavanom i čitljivom automatskim uređajem (tzv. prenosivost) i prijenos takvih osobnih podataka drugom voditelju obrade, u skladu s čl. 20. GDPR-a.

 

Pravo na prigovor: korisnici imaju pravo prigovora, u cijelosti ili djelomično, na upotrebu osobnih podataka koje obrađuje Društvo, uz uvjete utvrđene zakonima o zaštiti osobnih podataka, na primjer u slučaju da se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga.

 

U slučaju da Korisnik iskoristi bilo koje od gore navedenih prava, Društvo je dužno provjeriti ima li on pravo na to, a odgovor će obično biti dan u roku od jednog mjeseca.

 

U slučaju da Korisnik smatra da se obrada njegovih osobnih podataka odvija u suprotnosti s odredbama mjerodavnih zakona o zaštiti osobnih podataka, ima pravo podnijeti pritužbu nadzorniku za zaštitu osobnih podataka upotrebom dostupnih referencija na mrežnom mjestu https://www.garanteprivacy.it/, ili pokrenuti postupak pred odgovarajućim sudskim tijelima.

 

KONTAKTI

Podaci za kontakt Društva za pitanja i za ostvarivanje pravā u vezi s obradom osobnih podataka sljedeći su: adresa e-pošte data.protection@fassabortolo.com;

 

Ako vam trebaju daljnje informacije u vezi s našim uslugama, pišite na sljedeću adresu e-pošte data.protection@fassabortolo.com.

 

Društvo ima službenika za zaštitu osobnih podataka (također poznatog kao Data Protection Officer – „DPO”) imenovanog u skladu s čl. 37. GDPR-a, kojemu se možete obratiti na sljedeću adresu elektroničke pošte:  dpo@fassabortolo.com